Jerry’s Diary

Season 1 Episode 45: Tom reads through Jerry’s diary.